Bulgarian | Român | English

 

Прилагаме на вниманието Ви етапите, през които ще преминем заедно до откриване на Вашата станция на Еконт. От първия до последния етап за Вашата информираност ще се грижи координатор от отдел Бизнес развитие. Той ще Ви насочва към следващия етап, ще Ви свързва с контактните лица от отделите, които ще работят по откриването на новата станция и ще отговарят за успешното Ви развитие след това.

За Ваше удобство тук са посочени всички документи, които е необходимо да изготвите и изпратите към franchise@econt.com

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ФЛ

ЕТАП 1 - ПРОУЧВАНЕ НА КАНДИДАТА:

1. Обща информация за кандидата.

1.1. Автобиография - попълва се стандартна бланка от Еконт.
1.2. Препоръки от свързани лица, бивши работодатели.

2. Информация за липса на задължения и съдебни дела.
Моля в качеството си на физическо лице да предоставете следните документи:

2.1 Уверение за изряден и редовен платец към държавата и бизнеса - декларация по чл. 87 за липса на задължения към НАП - документите се издават и заверяват от НАП - в срок до 7 дни.
2.2 Задължения към финансови институции съгласно Централен кредитен регистър - чрез писмено заявление към Българска народна банка или справка в обслужващата Ви банка, която има достъп до Централен кредитен регистър - срок до 2 дни.
2.3 Заявление към Прокуратура,че не се намирате в процес на разследване и досъдебно производство - получава се от Прокуратурата - срок до 7 календарни дни.
2.4 Удостоверение от съд по адресна регистрация като физическо лице, че нямате висящи съдебни дела и не участвате в други дела като ФЛ - срок 3 дни.

3. Уверение, че служители, които ще работят при Вас при одобение на кандидатурата, ще бъдат назначени на трудови договори, регистрирани в НОИ - попълва се стандартна бланка от Еконт.

4. Декларация за съгласие за обявяване в публичното пространство - попълва се стандартна бланка от Еконт.

5. Декларация за съгласие за продажба на задължение - попълва се стандартна бланка от Еконт.

6. Обосновано намерение за парньорство с Еконт и обосновка за нуждата от станция в избраното населено място или район - попълва се стандартна бланка от Еконт.

*В случай, че Ви одобрим за партньор е необходимо подписването на запис на заповед на ЮЛ и авалист - ФЛ, с размер на сума, определена от Еконт по методика - еквивалент на седмичен оборот от пратки на подобна по обем станция.

 

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ЗА ЮЛ

ЕТАП 1 - ПРОУЧВАНЕ НА КАНДИДАТА:

1. Обща информация за кандидата.

1.1 Автобиография - попълва се стандартна бланка от Еконт.
1.2 Предоставя се регистрация на дейност в търговския регистър.
1.3 Информация за настоящ бизнес - попълва се стандартна бланка от Еконт.
1.4 Препоръки от настоящи бизнес партньори, клиенти, свързани лица, бивши работодатели.


2. Информация за липса на задължения и съдебни дела на фирмите, в които сте управител/съдружник:

2.1 Уверение за изряден и редовен платец към държавата и бизнеса - декларация по чл. 87 за липса на задължения към НАП - документите се издават и заверяват от НАП - в срок до 7 дни.
2.2 Задължения към финансови институции съгласно Централен кредитен регистър - чрез писмено заявление към Българска народна банка или справка в обслужващата Ви банка, която има достъп до Централен кредитен регистър - срок до 2 дни.
2.3 Актове за собственост, ОПР и баланс на фирмата (ЮЛ) - в случай, че е новосъздадена фирма, моля предоставете документите на свързаните такива.
2.4 Заявление към Прокуратура,че не се намирате в процес на разследване или досъдебно производство - получава се от Прокуратурата - срок до 7 календарни дни.
2.5 Удостоверение от съд по регистрация на фирмата и адрес на управление, че няма висящи съдебни дела към фирмата и не участвате в други дела като ЮЛ - срок 3 дни.
2.6 Декларация, че не сте в процедура по обявяване в несъстоятелност или неплатежпособност, не сте участник в други споразумения или договорености с финансови ангажименти към трети лица.
2.7 Уверение, че служители, които ще работят при Вас при одобение на кандидатурата, ще бъдат назначени на трудови договори, регистрирани в НОИ - попълва се стандартна бланка от Еконт.

3. Декларация за съгласие за обявяване в публичното пространство - попълва се стандартна бланка от Еконт.

4. Декларация за съгласие за продажба на задължение - попълва се стандартна бланка от Еконт.

5. Обосновано намерение за парньорство с Еконт и обосновка за нуждата от станция в избраното населено място или район - попълва се стандартна бланка от Еконт.

*В случай че Ви одобрим за партньор е необходимо подписването на запис на заповед на ЮЛ и авалист - ФЛ, с размер на сума, определена от Еконт по методика - еквивалент на седмичен оборот от пратки на подобна по обем станция.